Korzystamy z funduszy europejskich!

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych


Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”
Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-075/11-00
Poddziałanie 9.1.2
Okres realizacji: 04.06.2012-28.06.2013
Wartość projektu: 1 829 246,00 PLN z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% Budżet Państwa


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w okresie 2012-2013.
Cele szczegółowe:
• Wzrost umiejętności uczniów i uczennic objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
• Redukcja deficytów rozwojowych uczniów i uczennic mających trudności w nauce, zaburzenia w statyce ciała wymagających wsparcia objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
• Wzrost umiejętności komunikacji uczniów i uczennic objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
• Redukcja wad i zaburzeń mowy uczniów i uczennic objętych projektem przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego zakupionego ze środków EFS,
W ramach projektu wsparcie uzyskają uczniowie z 25 bielskich szkół podstawowych.


Nasza szkoła również bierze udział w Projekcie. Uczniowie z klas I i II Szkoły Podstawowej realizują w ramach projektu zajęcia logopedyczne, prowadzone przez panią Iwonę Leraczyk i korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone przez panią Joannę Skowron.
Uczniowie od początku polubili te zajęcia. Mogą na nich uczyć się, jednocześnie bawiąc świetnie, bo w ramach Projektu otrzymali mnóstwo wspaniałych pomocy, gier edukacyjnych, programy komputerowe do nauki mowy.