Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są z reguły w formie indywidualnej z dziećmi, które wykazują specyficzne trudności w nauce. Pozwalają na zindywidualizowane stymulowanie rozwoju zaburzonych funkcji dziecka.
W czasie zajęć następuje m. in. korygowanie najsilniej zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń szkolnych.
Zajęcia te dają możliwości wszechstronnego rozwoju dzieciom z trudnościami szkolnymi, rozwoju na miarę ich możliwości.