Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej szkoły w związku wejściem w dniu 25 maja 2018 r nowych przepisów w tym zakresie (RODO)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją w Bielsku-Białej, ul. Kamienicka 11a.
Administrator informuje, że:
1. Zamieszczany na stronie internetowej wizerunek jest przetwarzany w celu publikowania informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, informacji dla rodziców, informacji o udziale uczniów w konkursach, wycieczkach, osiągnieciach sportowych, naukowych i innych wydarzeniach, związanych z działalnością szkoły.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonych zgód rodziców lub opiekunów prawnych, które mogą być w każdej chwili wycofane poprzez złożenie stosownych dyspozycji w sekretariacie szkoły. Każda osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
3. Dane osobowe przetwarzane na stronie internetowej są powierzone na podstawie umowy firmie FC.pl z którą Szkoła Podstawowa zawarła umowę o świadczenie usług, której przedmiotem jest w szczególności hosting, czyli utrzymanie na serwerze plików i udostępnianie graficznego projektu strony www wraz z systemem informatycznym służącym do zarządzania treścią strony internetowej.
4. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych