Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny

jest publiczną szkołą specjalną z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Kamienickiej 11a.
Jesteśmy szkołą sześcioklasową, gdy zachodzi taka potrzeba to organizujemy również klasę wstępną tzw. "zerówkę".
W szkole uczą się dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic, które za pomocą specjalnych metod nauczania zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje do życia w środowisku pełnosprawnych. Szkoła nie posiada internatu. Dzieci wychowują się w domach rodzinnych.

wszyscy razem.jpg (114745 bytes)

Organami naszej szkoły są w kolejności: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Nasza szkoła daje wykształcenie podstawowe, po   ukończeniu której uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

W szczególności nauczanie i wychowanie w szkole ma za zadanie:

  1. za pomocą specjalnych metod osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie
  2. przygotowanie do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem
  3. analizowanie zasadności pobytu dziecka w szkole,  a w przypadku uzasadnionych wątpliwości
  4. skierowania go do poradni psychologiczno-pedagogicznej na powtórne badanie
  5. udzielanie uczniom pomocy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i pedagogicznej
  6. umożliwianie uczniom poczucia tożsamości narodowej i  religijnej
  7. umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania i wychowania
  8. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
  9. sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza teren szkoły
  10. pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole podczas przerw